Thịt hun khói huệ tâm măng đen

Cơ sở KonTum: Chợ Kon Plông, Khu du lịch Măng Đen, Kon Plông, Kon Tum

Điện thoại: 0975.558.5I80975.855.197

Email: thithunkhoimangden@gmail.com

Website: https://thithunkhoimangden.comhttps://dacsanmangden.com

Fanpage: fb.com/thithunkhoimangden

Instagram: instagram.com/thithunkhoimangden